Right to Buy

To encourage the development of new housing stock and protect recent investment, the Right to Buy and Right to Acquire will end for ‘new homes’ two months after Royal Assent. A ‘new home’ is one which has not been let as social housing for the six months before 24 March 2018. For existing social housing stock, final abolition will take place on 26 January 2019.

Information on the Act is available of the National Assembly for Wales web-site.

Suspended Areas

In Anglesey, Powys, Cardiff, Carmarthenshire, Denbighshire, Flintshire and Swansea, the Right to Buy and Right to Acquire have been suspended. If you live in one of these areas you will not be able to buy your home under these schemes.

The information can be provided  in alternative formats if required, on request.

Pryd fydd yr Hawl i Brynu yn dod i ben

Er mwyn annog datblygu stoc o dai newydd a diogelu buddsoddiadau diweddar, bydd yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn dod i ben ar gyfer ‘cartrefi newydd’ ddau fis ar ôl cael y Cydsyniad Brenhinol. ‘Cartref newydd’ yw cartref nad yw wedi’i osod yn rhan o dai cymdeithasol am y chwe mis yn arwain at 24 Mawrth 2018. Ar gyfer y stoc bresennol o dai cymdeithasol, bydd y diddymiad olaf yn dod i rym ar 26 Ionawr 2019.

Mae gwybodaeth am y broses o graffu ar y Bil ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yr ardaloedd y mae’r hawliau wedi’u hatal dros dro ynddynt

Ar Ynys Môn ac yng Nghaerdydd, Sir Gaerfyrddin, Sir Powys, Sir Ddinbych, Sir y Fflint ac Abertawe, mae’r Hawl i Brynu a’r Hawli Gaffael wedi’u hatal dros dro. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd hynny, ni fyddwch yn gallu prynu eich cartref o dan y cynlluniau hyn.

Gellir darparu’r holl wybodaeth mewn fformatau amgen os oes angen, ar gais.

Information about the end of the Right to Buy & Right to Acquire in Wales

Information for Council and Housing Association Tenants

Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru

Gwybodaeth i Denantiaid Cynghorau a Chymdeithasau Tai